Vámkezelési, megbízás-értesítés

Eseti Vámkezelési Megbízás

Jelen megbízás jogalapja a 2017. évi CLII. törvény az Uniós vámjog végrehajtásáról. Valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, végrehajtására kiadott európai uniós jogi aktusok rendelkezéseiből eredő nemzeti feladatok ellátása érdekében, az Európai Unió belső piacának működése, valamint a vámbevételek biztosítása céljából, figyelembe véve az uniós vívmányokat, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:


Hexa-Coop Szövetkezet Vámraktár Cím: 2700 Cegléd, Külső-Jászberényi út 3, 5000 Szolnok, Kőrösi út 43. asz: 10930692-2-13, EORI:HU0000010180, Bankszámla:10103812-57273348-00000005 a továbbiakban megbízott között.


A megbízó az alábbiakkal bízza meg a megbízottat a mellékelt eseti megbízási szerződés kiegészítés alapján: teljeskörű vámügyintézés, szabadforgalomba bocsátás, kivitel, árutovábbítás, tárolás, különleges felhasználás, feldolgozás, utólagos eljárások, igazolások átvétele, regisztrációs adóval kapcsolatos eljárás, EORI/VPID szám regisztrálása minden vámeljárásban való közreműködés. A megbízó felhatalmazza a megbízottat, hogy az eljárás során felmerülő adótitkokat megismerje, amelyet köteles megőrizni a 2003. évi XCII. Adózás rendjéről szóló törvény 53. § alapján.

A megbízott

Kijelölés... közvetlen ("2" kód) közvetett ("3" kód)

képviseletet lát el.

A megbízó a megbízott rendelkezésére bocsájtja a vámkezelések, munka elvégzéséhez a szükséges, okmányokat, dokumentumokat. A megbízó felelősséget vállal az általa átadott okmányok valóságtartalmáért. A megbízott a kapott okmányokból dolgozik.

A megbízott folyamatosan tájékoztatja a megbízót a munkafolyamatok elvégzéséről.

Egyúttal a megbízó hozzájárul, hogy a megbízott más vámügynökséget is megbízzon.

A megbízó tudomásul veszi, hogy:

  • a vámhivatal által felszabadított vámáru feletti szabad rendelkezési jogom csak közterhek megfizetése és a közterheket megállapító határozat kézhezvétele, ill. az elektronikus úton megküldött és digitálisan aláírt határozat/értesítés után illeti meg.
  • A fizetési kötelezettség esetleges késedelmes teljesítése miatt a Megbízottat nem terheli felelősség.

A megbízó hozzájárul, hogy:

  • a vámhivatal által esetlegesen elrendelt áruvizsgálatnál a Megbízott képviseljen.
  • a Megbízott az elkészült közterheket megállapító határozatot a Megbízó helyett és nevében átvegye.

Megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa a vámkezelés végrehajtásához megadott információk, adatok, valamint a csatolt okmányok a valóságnak megfelelnek.

A megbízott vállalja, hogy a munka elvégzése után a megbízónak járó dokumentumokat, okmányokat átadja megbízó részére.

A megbízást mindkét fél indoklás nélkül felbonthatja.

Vitás kérdések eldöntésében mindkét fél a Cegléd Járásbíróságot jelöli meg.

A Megbízott kötelezettséget vállal a Megbízó által üzleti titoknak minősített adatok, információk megőrzésére. Üzleti titoknak minősül többek között a Megbízó tulajdonát képező, illetve a Megbízó tevékenysége során birtokába került minden jogi oltalom alá eső szellemi alkotás, valamint a Megbízó üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozó információ, illetve minden olyan információ, amit a Megbízó üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet. Az üzleti titkot képező információkat a Megbízott nem jogosult harmadik személynek tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a Megbízó érdekei ellen felhasználni, kizárólag hatósági kérésnek tesz eleget. Megbízó vállalja, hogy a Megbízott tevékenységével összefüggésben a tudomására jutott információkat, tényeket és adatokat üzleti titokként kezeli.